Bạn muốn đề nghị lựa chọn quảng cáo khác ?

​Các Lựa Chọn Quảng Cáo

Quảng cáo

trên vị trí slider

3,000,000 đ / tháng

Facebook Pin

1,000,000 đ

/ post / tuần

Quảng cáo

​vị trí số 1

1,000,000 đ / tháng

Facebook Post

500,000 đ

/ post / tuần

Quảng cáo

​vị trí số 2

800,000 đ / tháng

Instagram Post

500,000 đ

/ post / tuần

Quảng cáo

​vị trí số 3

700,000 đ / tháng

App Notification

500,000 đ

/ notification / tuần