Oromia Coffee

193A/D3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM

Mở cửa: 07:00 - 23:00 | Giá: 50,000 - 100,000